Nelson MCBS

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." St John of the Cross

Famous Quotes

Posted by Nelson MCBS on March 29, 2015

Jesus Christ / ഈശോ മിശിഹാ

“Our task today is not to speak about Jesus, but to be Jesus!”

  • Thomas Merton

Eucharist / വിശുദ്ധ കുർബാന

ആകാശത്തിൽ  എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടോ, അംബരത്തിൽ എത്ര അണുക്കളുണ്ടോ, അഗ്നിയിൽ എത്ര തീപ്പൊരികളും കടലിലെത്ര മണൽത്തരികളുമുണ്ടോ , വിസ്താരമേറിയ സകല  ലോകങ്ങളിലും എത്ര സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ഉണ്ടോ   അത്രയും സ്തുതി വചനങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് സ്തോത്രമുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ.”

“പരിശുദ്ധ  പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ…     ഓ എന്റെ ഭാഗ്യമേ…”

–  റവ. ഫാ. മാത്യു   ആലക്കളം എം. സി. ബി എസ്.

“ദൈവത്തിന്റെ  തിരുമുഖം കാണുക എന്നത് എത്ര സന്തോഷ ദായകമായ അനുഭവമാണ്‌. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളിടത്തു വസിക്കുക അതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യകരമാണ്… ഒരു സെക്കന്റു നേരം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ  മുൻപിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി   ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യത്തോട്‌ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും നിസ്സാരമാണ്. സർവ്വ വ്യാപിയായ ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നല്ല മക്കളായിരിക്കുക.”

–  റവ. ഫാ. ജോസഫ്‌ പറേടം എം. സി. ബി എസ്.

“പാവപ്പെട്ടവരിൽ ഈശോയെ ദർശിക്കേണ്ടതിന്  വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അവിടുത്തെ നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പത്തിലൂടെ ഈശോയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട്    ഞങ്ങൾ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു. ദരിദ്രരുടെ   കീറിമുറിഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ഈശോയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദിവസം തുടരുന്നു. ”

– വാഴ്ത്തപ്പെട്ട  മദർ തെരേസ

“ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൽ   മറിയം തന്റെ ദൈവമാതൃത്വം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.”

– വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ്

ഈശോയും മറിയവും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചു തന്നെ നിലകൊള്ളും. അവരെ വേർപെടുത്തുക അസാദ്ധ്യമാണ്.

– വിശുദ്ധ ബർണദീത്ത

When I am before the Blessed Sacrament I feel such a lively faith that I can’t describe it. Christ in the Eucharist is almost tangible to me…When it is time for me to leave, I have to tear myself away from His sacred presence.

St. Anthony of Claret

The Blessed Eucharist is the perfect Sacrament of the Lord’s Passion, since It contains Christ Himself and his Passion.

St. Thomas Aquinas

Holy Confession / വിശുദ്ധ കുമ്പസാരം

“The confession of evil works is the first beginning of good works.”

– St. Augustine

“Go to your confessor; open your heart to him; display to him all the recesses of your soul; take the advice that he will give you with the utmost humility and simplicity. For God, Who has an infinite love for obedience, frequently renders profitable the counsels we take from others, but especially from those who are the guides of our souls.”

– St. Francis de Sales

“In failing to confess, Lord, I would only hide You from myself, not myself from You.”

– Saint Augustine

“Confession is like a bridle that keeps the soul which reflects on it from committing sin, but anything left unconfessed we continue to do without fear as if in the dark.”

– Saint John Climacus

The Angels

Make yourself familiar with the Angels, and behold them frequently in spirit. Without being seen, they are present with you.

St. Francis de Sales

Beside each believer stands an Angel as protector and shepherd, leading him to life.

St. Basil the Great

Baptism

The Lord was Baptized, not to be cleansed Himself, but to cleanse the waters, so that those waters, cleansed by the flesh of Christ which knew no sin, might have the power of Baptism.
St. Ambrose of Milan

Just as a man cannot live in the flesh unless he is born in the flesh, even so a man cannot have the spiritual life of grace unless he is born again spiritually. This regeneration is effected by Baptism: “Unless a man is born again of water and the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.”
St. Thomas Aquinas

 The Catholic Church

Comfort in tribulation can be secured only on the sure ground of faith holding as true the words of Scripture and the teaching of the Catholic Church.
St. Thomas More

There is but one Church in which men find salvation, just as outside the ark of Noah it was not possible for anyone to be saved.
St. Thomas Aquinas

Just as in one man there is one soul and one body, yet many members; even so the Catholic Church is one body, having many members. The soul that quickens this body is the Holy Spirit; and therefore in the Creed after confessing our belief in the Holy Spirit, we are bid to believe in the Holy Catholic Church.
St. Thomas Aquinas

Charity

He alone loves the Creator perfectly who manifests a pure love for his neighbor.
St. Bede the Venerable

The proof of love is in the works. Where love exists, it works great things. But when it ceases to act, it ceases to exist.
Pope St. Gregory the Great

The bread you store up belongs to the hungry; the cloak that lies in your chest belongs to the naked; the gold you have hidden in the ground belongs to the poor.
St. Basil the Great

The rich man who gives to the poor does not bestow alms but pays a debt.
St. Ambrose of Milan

It would be considered a theft on our part if we didn’t give to someone in greater need than we are.
St. Francis of Assisi

Companions

Fly from bad companions as from the bite of a poisonous snake. If you keep good companions, I can assure you that you will one day rejoice with the blessed in Heaven; whereas if you keep with those who are bad, you will become bad yourself, and you will be in danger of losing your soul.
St. John Bosco

Nothing can be more dangerous than keeping wicked companions. They communicate the infection of their vices to all who associate with them.
St. John Baptiste de la Salle

Contemplation

The greatness of contemplation can be given to none but those who love.
Pope St. Gregory the Great

In the active life all the vices are first of all to be removed by the practice of good works, so that in the contemplative life a man may, with now purified mental gaze, pass on to the contemplation of the Divine Light.
St. Isidore of Seville

Contemplation is nothing else than a secret, peaceful, and loving infusion of God, which if admitted, will set the soul on fire with the Spirit of love.
St. John of the Cross

The Devil and Sin

Remember that the Devil doesn’t sleep, but seeks our ruin in a thousand ways.
St. Angela Merici

The Devil never runs upon a man to seize him with his claws until he sees him on the ground, already having fallen by his own will.
St. Thomas More

We should all realize that no matter where or how a man dies, if he is in the state of mortal sin and does not repent, when he could have done so and did not, the Devil tears his soul from his body with such anguish and distress that only a person who has experienced it can appreciate it.
St. Francis of Assisi

The devil strains every nerve to secure the souls which belong to Christ. We should not grudge our toil in wresting them from Satan and giving them back to God.
St. Sebastian

Gluttony

It is almost certain that excess in eating is the cause of almost all the diseases of the body, but its effects on the soul are even more disastrous.
St. Alphonsus Liguori

Never rise from the table without having given due thanks to the Lord. If we act in this way, we need have no fear of the wretched sin of gluttony.
St. Padre Pio of Pietrelcina

God

He who desires nothing but God is rich and happy.
St. Alphonsus Liguori

In all created things discern the providence and wisdom of God, and in all things give Him thanks.
St. Teresa of Avila

He who desires anything but God deceives himself, and he who loves anything but God errs miserably.
St. Philip Neri

We should let God be the One to praise us and not praise ourselves. For God detests those who commend themselves. Let others applaud our good deeds.
Pope St. Clement I

Nothing is far from God.
St. Monica

The passion of Jesus is a sea of sorrows, but it is also an ocean of love. Ask the Lord to teach you to fish in this ocean. Dive into its depths. No matter how deep you go, you will never reach the bottom.
St. Paul of the Cross

Whatever you do, think not of yourself, but of God.
St. Vincent Ferrer

Consider seriously how quickly people change, and how little trust is to be had in them; and hold fast to God, Who does not change.
St. Teresa of Avila

Christ said, “I am the Truth”; he did not say “I am the custom.”
St. Toribio

To love God is something greater than to know Him.
St. Thomas Aquinas

Grace

Few souls understand what God would accomplish in them if they were to abandon themselves unreservedly to Him and if they were to allow His grace to mold them accordingly.
St. Ignatius Loyola

Islam

This man, after having chanced upon the Old and New Testaments and likewise, it seems, having conversed with an Arian monk, devised his own heresy. Then, having insinuated himself into the good graces of the people by a show of seeming piety, he gave out that a certain book had been sent down to him from heaven. He had set down some ridiculous compositions in this book of his and he gave it to them as an object of veneration.
St. John of Damascus

He (Mohammed) seduced the people by promises of carnal pleasure to which the concupiscence of the flesh urges us. His teaching also contained precepts that were in conformity with his promises, and he gave free rein to carnal pleasure. In all this, as is not unexpected; he was obeyed by carnal men. As for proofs of the truth of his doctrine, he brought forward only such as could be grasped by the natural ability of anyone with a very modest wisdom. Indeed, the truths that he taught he mingled with many fables and with doctrines of the greatest falsity.
St. Thomas Aquinas

Mary and the Saints

Mary was raised to the dignity of Mother of God rather for sinners than for the just, since Jesus Christ declares that he came to call not the just, but sinners.
St. Anselm

If Saint Paul exhorts us to pray for one another, and we gladly think it right to ask every poor man to pray for us, should we think it evil to ask the holy Saints in Heaven to do the same?
St. Thomas More

Modesty

Either we must speak as we dress, or dress as we speak. Why do we profess one thing and display another? The tongue talks of chastity, but the whole body reveals impurity.
St. Jerome

We must practice modesty, not only in our looks, but also in our whole deportment, and particularly in our dress, our walk, our conversation, and all similar actions.
St. Alphonsus Maria de Liguori

Children should never be taken to church in dress that would not be thought good enough for appearing before company.
St. John Baptiste de la Salle

Other

Celebrate the feast of Christmas every day, even every moment in the interior temple of your spirit, remaining like a baby in the bosom of the heavenly Father, where you will be reborn each moment in the Divine Word, Jesus Christ.
St. Paul of the Cross

Those whose hearts are pure are temples of the Holy Spirit.
St. Lucy

There are in truth three states of the converted: the beginning, the middle, and the perfection. In the beginning they experience the charms of sweetness; in the middle the contests of temptation; and in the end the fullness of perfection.
Pope St. Gregory the Great

It is because of faith that we exchange the present for the future.
St Fidelis of Sigmaringen

Penance and Mercy

Let us throw ourselves into the ocean of His goodness, where every failing will be canceled and anxiety turned into love.
St. Paul of the Cross

Confession heals, confession justifies, confession grants pardon of sin, all hope consists in confession; in confession there is a chance for mercy.
St. Isidore of Seville

Three conditions are necessary for Penance: contrition, which is sorrow for sin, together with a purpose of amendment; confession of sins without any omission; and satisfaction by means of good works.
St. Thomas Aquinas

The minister to whom confession is made is the delegate of Christ, Who is the Judge of the living and the dead.
St. Thomas Aquinas

Where sin was hatched, let tears now wash the nest.
St. Robert Southwell

Leave sadness to those in the world. We who work for God should be lighthearted.
St. Leonard of Port Maurice

Prayer

Virtues are formed by prayer. Prayer preserves temperance. Prayer suppresses anger. Prayer prevents emotions of pride and envy. Prayer draws into the soul the Holy Spirit, and raises man to Heaven.
St. Ephraem

It is better to say one Our Father fervently and devoutly than a thousand with no devotion and full of distraction.
St. Edmund

You must ask God to give you power to fight against the sin of pride which is your greatest enemy – the root of all that is evil, and the failure of all that is good. For God resists the proud.
St. Vincent de Paul

What souls we can convert by our prayers. The one who saves a soul from hell saves this soul and his own as well.
St. John Vianney

How often I failed in my duty to God, because I was not leaning on the strong pillar of prayer.
St. Teresa of Avila

Let him never cease from prayer who has once begun it, be his life ever so wicked; for prayer is the way to amend it, and without prayer such amendment will be much more difficult.
St. Teresa of Avila

Prayer reveals to souls the vanity of earthly goods and pleasures. It fills them with light, strength and consolation; and gives them a foretaste of the calm bliss of our heavenly home.
St. Rose of Viterbo

Rebuke

There is a holy anger, excited by zeal, that moves us to reprove with warmth those whom our mildness failed to correct.
St. John Baptiste de la Salle

You can win more converts with a spoonful of honey than with a barrelful of vinegar.
St. Francis de Sales

Reprimand and rebuke should be accepted as healing remedies for vice and as conducive to good health…Those who thus fail to correct sinners actually cause them to suffer supreme loss and plot the destruction of that life which is their true life.
St. Basil the Great

Be sure that you first preach by the way you live. If you do not, people will notice that you say one thing, but live otherwise, and your words will bring only cynical laughter and a derisive shake of the head.
St. Charles Borromeo

Be careful to be gentle, lest in removing the rust, you break the whole instrument.
St. Benedict of Nursia

Scripture and Study

Ignorance of scripture is ignorance of Christ
St. Jerome

We can’t have full knowledge all at once. We must start by believing; then afterwards we may be led on to master the evidence for ourselves.
St. Thomas Aquinas

You will not see anyone who is really striving after his advancement who is not given to spiritual reading. And as to him who neglects it, the fact will soon be observed by his progress.
St. Athanasius

Sodomy

Sins against nature, therefore, like the sin of Sodom, are abominable and deserve punishment whenever and wherever they are committed. If all nations committed them, all alike would be held guilty of the same charge in God’s law, for our Maker did not prescribe that we should use each other in this way.
St. Augustine

He who is guilty of unseemliness with males will be under discipline for the same time as adulterers.
St. Basil the Great

It was, therefore, just that the sodomites, burning with perverse desires that originated from the foul odor of flesh, should perish at the same time by fire and brimstone so that through this just chastisement they might realize the evil perpetrated under the impulse of a perverse desire.
St. Gregory the Great

Therefore, not only are their passions satanic, but their lives are diabolic. So I say to you that these are even worse than murderers, and that it would be better to die than to live in such dishonor. A murderer only separates the soul from the body, whereas these destroy the soul inside the body….. There is nothing, absolutely nothing more mad or damaging than this perversity.
St. John Chrysostom

Suffering and Trials

If there be a true way that leads to the Everlasting Kingdom, it is most certainly that of suffering, patiently endured.
St. Colette

Whoever does not seek the cross of Christ doesn’t seek the glory of Christ.
St. John of the Cross

We always find that those who walked closest to Christ were those who had to bear the greatest trials.
St. Teresa of Avila

Suffering is a great favor. Remember that everything soon comes to an end and take courage. Think of how our gain is eternal.
St. Teresa of Avila

The Cross is the way to Paradise, but only when it is borne willingly.
St. Paul of the Cross

The more we are afflicted in this world, the greater is our assurance in the next; the more sorrow in the present, the greater will be our joy in the future.
St. Isadore of Seville

Whenever anything disagreeable or displeasing happens to you, remember Christ crucified and be silent.
St. John of the Cross

Without the burden of afflictions it is impossible to reach the height of grace. The gift of grace increases as the struggle increases.
St. Rose of Lima

Truth

Not to oppose error is to approve it; and not to defend truth is to suppress it; and indeed to neglect to confound evil men, when we can do it, is no less a sin than to encourage them.
Pope St. Felix III

Right is right even if no one is doing it; wrong is wrong even if everyone is doing it.
St. Augustine

The greatest obstacle in the apostolate of the Church is the timidity or rather the cowardice of the faithful.
Pope St. Pius X

Wealth, Worldliness and True Peace

It is better to be the child of God than king of the whole world.
St. Aloysius Gonzaga

If you would rise, shun luxury, for luxury lowers and degrades.
St John Chrysostom

Earthly riches are like the reed. Its roots are sunk in the swamp, and its exterior is fair to behold; but inside it is hollow. If a man leans on such a reed, it will snap off and pierce his soul.
St. Anthony of Padua

Who except God can give you peace? Has the world ever been able to satisfy the heart?
St. Gerard Majella

No earthly pleasures, no kingdoms of this world can benefit me in any way. I prefer death in Christ Jesus to power over the farthest limits of the earth. He who died in place of us is the one object of my quest. He who rose for our sakes is my one desire. Do not talk about Jesus Christ as long as you love this world.
St Ignatius of Antioch

You cannot please both God and the world at the same time, They are utterly opposed to each other in their thoughts, their desires, and their actions.
St. John Vianney

We should have no more use or regard for money in any of its forms than we have for dust. Those who think it is worth more, or who are greedy for it, expose themselves to the danger of being deceived by the Devil.
St. Francis of Assisi

This world and the world to come are two enemies. We cannot therefore be friends to both; but we must decide which we will forsake and which we will enjoy.
Pope St. Clement I

By the anxieties and worries of this life Satan tries to dull man’s heart and make a dwelling for himself there.
St. Francis of Assisi

Abortion

A woman who deliberately destroys a fetus is answerable for murder. And any fine distinction between its being completely formed or unformed is not admissible among us.
St. Basil the Great

Activity

Our Lord has created persons for all states in life, and in all of them we see people who achieved sanctity by fulfilling their obligations well.
St. Anthony Mary Claret

It is not the actual physical exertion that counts toward a man’s progress, nor the nature of the task, but the spirit of faith with which it is undertaken.
St. Francis Xavier

Good example is the most efficacious apostolate. You must be as lighted lanterns and shine like brilliant chandeliers among men. By your good example and your words, animate others to know and love God.
St. Mary Joseph Rossello

We cultivate a very small field for Christ, but we love it, knowing that God does not require great achievements but a heart that holds back nothing for self.
St. Rose Philippine Duchesne

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Joshy MCBS

....................................................To be with Him : To be Broken.......................................കൂടെ ആയിരിക്കാനും മുറിയപ്പെടാനും

Alwin Kaduppil MCBS

Live to Love...

The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Nelson MCBS

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." St John of the Cross

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: