​വി. അന്തോനിസിൻറെ നൊവേന

Posted by Fr Nelson MCBS on July 12, 2016

St Antony of Padua 2

വി. അന്തോനിസിൻറെ നൊവേന

      പ്രാരംഭ ഗാനം

         പാദുവാപ്പതിയെ, ദൈവ

സ്നേഹത്തിൻ കേദാരമേ

നേർവഴി കാട്ടേണമേ

പരിശുദ്ധ അന്തോണീസേ…

        അമലോത്ഭ കന്യതൻറെ

        മാനസ പുത്രനായ

        പരിശുദ്ധ അന്തോണീസേ

                                      (പാദുവാ……)

പൈതലാം യേശുവിനെ

തൃക്കയ്യിൽ ഏന്തിയോനെ

തൃപ്പാത പിൻതുടരാൻ

ത്രാണിയുണ്ടാകേണമേ

                                      (പാദുവാ……)

        ക്രൂശിൻറെ അടയാളത്താൽ

        ദുഷ്ടത നീക്കിയോനേ

        ആലംബഹീനർക്കെന്നും

        മദ്ധ്യസ്ഥനാകേണമേ

                                       (പാദുവാ……)

        പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന

         അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ വി. അന്തോനീസിനെ ഞങ്ങൾക്കെന്നും സഹായമരുളുന്ന മദ്ധ്യസ്ഥനായി നൽകിയ ദൈവമേ, ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളേയോർത്തു കണ്ണീരോടെ പശ്ചാത്തപിച്ചു മാപ്പുചോദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെ അങ്ങ് ആശീർവ്വദിച്ചനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മീകവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ പൈതൃകമായ പരിപാലനയിൽ എന്നും ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. വിശ്വസ്തതയോടെ അങ്ങേയ്ക്ക്  ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലും വിവേകത്തിലും വളർന്ന്, അങ്ങയുടേയും മനുഷ്യരുടേയും മുമ്പിൽ, കുറ്റമറ്റവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധ അന്തോനീസു വഴിയായി ഈ പ്രാർത്ഥന, അങ്ങ് കരുണാപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

                   1 സ്വർഗ 1 നൻമ 1 ത്രീ .

             മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന

                    അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ വി. അന്തോനീസേ, അങ്ങേ മദ്ധ്യസ്ഥം തേടുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിരവധിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലുള്ള അങ്ങയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥ ശക്തിയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നു. ദിവ്യനാഥനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും സഹോദരങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യവും മൂലം ഏതൊരത്ഭുതവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോണീസേ, ആവശ്യനേരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹം (…..നിയോഗം…..) സാധിച്ചുകിട്ടുന്നതിന് പരമപിതാവിൻറെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങ് മദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമെന്ന് തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

                     1 സ്വർഗ 1 നൻമ 1 ത്രീത്വ

           സമൂഹ പ്രാർത്ഥന

              പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻറെ മാദ്ധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്ന അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻറെ അപേക്ഷമൂലം ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അങ്ങേ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധജീവിതം നയിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്കും വിശുദ്ധി പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും നിത്യസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ.

ആമ്മേൻ.

                  ലുത്തിനിയ

 കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ…
മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ…
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ…

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ…
മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ…

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഭൂലോക രക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധ മറിയമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ  വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ദൈവജനനിയുടെ ഭക്തനായ വി. അന്തോണീസേ,

 ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും സഹായമരുളുന്ന വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായ വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

അനേകം കഠിനപാപികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

അനേകം അത്ഭുതങ്ങളാൽ ഈശോയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ദാരിദ്രത്തെ സന്തോഷത്തോടുകുടി സ്വീകരിച്ച വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരുമായ അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആശയാൽ അപ്പസ്തോലനായ വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ഭക്തി നിറഞ്ഞ വചനങ്ങളാൽ അനേകം പേരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറച്ച വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ദൈവിവരം ലഭിച്ച വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

കാണാതെപോയ വസ്തുക്കളെ തിരികെ നൽകുവാനുള്ള പ്രത്യേകവരം ലഭിച്ച വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വി. അന്തോനീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

വിശുദ്ധ കുരിശിൻറെ അടയാളത്താൽ പിശാചുക്കളെ അകറ്റിയവനായ വി. അന്തോണീസേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ലോകത്തിൻറെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടായ ഈശോതമ്പുരാനെ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കേണമേ.

ലോകത്തിൻറെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടായ ഈശോതമ്പുരാനെ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന  കേൾക്കേണമേ.

ലോകത്തിൻറെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടായ ഈശോതമ്പുരാനെ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ.

ഈശോമിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ…

പാദുവാപ്പാതിയായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോണീസേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

പ്രാർത്ഥിക്കാം

  പിതാവായ ദൈവമേ, അങ്ങേ വിശ്വസ്ഥ ദാസനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന് വണക്കം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരേയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും, ആ വിശുദ്ധൻറെ മദ്ധ്യസ്ഥം വഴിയായി ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്നും, നിത്യമായി ജീവിച്ചുവാഴുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ആമ്മേൻ

            സമാപന പ്രാർത്ഥന

                  അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ തിരുസ്വരൂപത്തിൻ മുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത്, ഞങ്ങളുടെ നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ അങ്ങയുടെ സഹായം തേടുന്നു. അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങ് ദയാപൂർവ്വം തൃക്കൺപാർക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയണമേ. ആവശ്യനേരങ്ങളിൽ അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങ് ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കേണമേ. സജീവമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഉണ്ണീശോയുടെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹിതനായ അങ്ങേ സങ്കേതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭയം തേടുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ (…..നിയോഗം…..) കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചുതന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായവും സമാധാനവും നൽകണമെന്ന് ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻറെ അഗാധ ഭക്തനായിരുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോണീസേ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുമെന്നും അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിവഴിയായി ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനായ ഈശോയേ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

                      1സ്വർഗ 1 നൻമ 1 ത്രീത്വ

           സമാപന ഗാനം

ലോകപിതാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ

എത്രയുമെളിയൊരു പ്രേഷിതനായ്

സുവിശേഷത്തിൻ സന്ദേശം

പതിതർക്കേകിയ പുണ്യാത്മാ.

 

             സ്നേഹവുമതുപോൽ ഉപവിയിലും

             സ്വർഗ്ഗീയഗ്നി തെളിച്ചവനെ

             ഇരുളുനിറഞ്ഞൊരു വീഥികളിൽ

             കൈത്തിരികാട്ടി നയിക്കണമേ.

 

ഈശോതൻ പ്രിയ സ്നേഹിതരായ്

നിർമ്മല ജീവിത പാതകളിൽ

ഇടറാതെന്നും ജീവിക്കാൻ

മാദ്ധ്യസ്ഥം നീയരുളണമേ.

 

             നഷ്ടപ്പെട്ടവ കണ്ടെത്താൻ

             നൻമയും തിൻമയും കണ്ടെത്താൻ

             ഉൾക്കണ്ണിൻ പ്രഭ ചൊരിയണമേ

             ജീവിതവിജയം നൽകണമേ.

🌹🌹🌹

ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ അന്തോണീസുമായി ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധജീവിതം നയിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേയ്ക്കും വിശുദ്ധി പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും നിത്യസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ.

ആമ്മേൻ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Joshy MCBS

....................................................To be with Him : To be Broken.......................................കൂടെ ആയിരിക്കാനും മുറിയപ്പെടാനും

Alwin Kaduppil MCBS

Live to Love...

The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

ebiangelfriend4u

Friend is heart and friendship is heartbeats...

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: