കാവൽ മാലാഖയുടെ പേര്

Posted by Fr Nelson MCBS on October 6, 2017

ഓരോ കാലയളവിൽ ജനിച്ചവരും അവരുടെ കാവൽ മാലാഖമാരും.

 

ജനുവരി 1 മുതൽ 5 വരെ ജനിച്ചവരുടെ കാവൽ മാലാഖയുടെ പേര് നെമാമിയ.

അർത്ഥം മൂല്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ദൈവം.

ജനു 6-10 യെയിയായേൽ
തലമുറകളെ കാക്കുന്ന ദൈവം.

Jan 11-15
ഹരായേൽ
സകലതും അറിയുന്ന ദൈവം.

Jan 16-20
മിറ്റ്സ്രായേൽ
മർദ്ദിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം.

Jan 21-25
ഉമാബേൽ
സർവതിനും മുകളിലായ ദൈവം.

Jan 26-30
ഇയായേൽ
ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവം

Jan 31-Feb 4
അനാവുവേൽ
അനന്ത നന്മയായ ദൈവം.

Feb 5-9
മെഹിയേൽ
സകലത്തേയും സജീവമാക്കുന്ന ദൈവം.

Feb 10-14
ഡമാബിയ
ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ ദൈവം.

Feb 15-19
മനാക്കേൽ
സകലതിന്റെയും തുണയും നിലനിൽപ്പുമായ ദൈവം

Feb 20-24
എയായേൽ
ജനതകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആനന്ദമായ ദൈവം.

Feb 25-28/29
ഹബൂഹിയാ
ഉദാരമായി നല്കുന്ന ദൈവം.

Mar 1-5
റോഹേൽ
സകലതും കാണുന്ന ദൈവം.

Mar 6-10
ജബാമിയ
സകല സ്രഷ്ടാവായ 1 ദൈവം.

Mar 11-15
ഹായിഅയേൽ
പ്രപഞ്ചാധിപനായ ദൈവം.

Mar 16 – 20
മൂമിയ
സകലതും നിർമിക്കുന്ന ദൈവം.

Mar 21-25
വെഹൂയിയ
ദൈവം സർവ സൃഷ്ടികളിലും അധീശൻ.

Mar 26-30
ജെലിയേൽ
സഹായകനായ ദൈവം.

Mar 31-Apr 4
സിതായേൽ
സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രത്യാശയായ ദൈവം.

Apr 5-9
എലെമിയ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം.

Apr 10-14
മഹാസിയാ
സഹായകനായ ദൈവം.

Apr 15-20
ലെലാഹേൽ
ദൈവം സ്തുതിക്കർഹൻ.

Apr 21-25
അക്കായിയ
നല്ലവനും ക്ഷമാപൂർണനുമായ ദൈവം.

Apr 26-30
കഹെട്ടേൽ
സ്നേഹത്തിന് യോഗ്യനായ ദൈവം.

May 1-5
ഹാസിയേൽ
കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും ദൈവം .

May 6-10
അലാഡിയ
വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവം.

May 11-15
ലവുവിയ
ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും സർവാധീശനും .

May 16 – 20
ഹഹായിയാ
അഭയമായ ദൈവം.

May 21-25
യെസായേൽ
സകലതിലും ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു.

May 26-31
മെബാഹേൽ
സംരക്ഷകനായ ദൈവം.

Jun 1-5
ഹാരിയേൽ
സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം.

Jun 6-10
ഹെക്കാമിയ
പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നവനായ ദൈവം.

Jun 11-15
ലവുവിയാഹ്
അത്ഭുതാവഹനായ ദൈവം.

Jun 16 – 21
കാലിയേൽ
ഉടൻ സഹായത്തിനെത്തുന്ന ദൈവം.

Jun 22-26
ലോയ്വിയാ
പാപികളെ ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവം.

Jun 27-Jul 1
പഹാലിയാ
വീണ്ടെടുക്കുന്നവനായ ദൈവം.

Jul 2 – 6
നെൽകായേൽ
അതുല്യനായ ദൈവം.

Jul 7-11
യയിയായേൽ
ദൈവത്തിന്റെ നിയമം.

Jul 12-16
മെലാഹേൽ
ദുഷ്ടനെ പുറന്തള്ളുന്ന ദൈവം.

Jul 17 – 22
ഹാഹേയൂയിയ
ദൈവം തന്നിൽത്തന്നെ നല്ലവൻ.

Jul 23-27
നിത്ഹായിയ
ജ്ഞാനം നല്കുന്ന ദൈവം .

Jul 28-Aug 1
ഹആയിയ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം.

Aug 2-6
യെരാട്ടേൽ
ദുഷ്ടരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം.

Aug 7-12
സെഹയിയാ
സൗഖ്യം നല്കുന്ന ദൈവം.

Aug 13-17
റൈയ് യേൽ
പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിലുള്ള സഹായം തരുന്ന ദൈവം.

Aug 18-22
ഒമായേൽ
ക്ഷമാശീലനായ ദൈവം.

Aug 23-28
ലെക്കാബേൽ
പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം

Aug 29-Sep 2
ഹസാരിയാ
നീതിയുടെ ദൈവം.

Sep 3 – 7
യെഹൂയാ
എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം.

Sep 8-12
ലെഹായിയാ
മൃദുലനായ ദൈവം.

Sep 13-17
ചവാക്വിയാ
ആനന്ദം തരുന്ന ദൈവം.

Sep 18-23
മെനാഡെൽ
അത്ഭുതവാനായ ദൈവം.

Sep 24-28
അനിയേൽ
സദ്ഗുണങ്ങളുടെ ദൈവം.

Sep 29 – Oct 3
ഹാമിയാ
ഭൂമിയിലെ സർവജീവികളുടെയും പ്രത്യാശയായ ദൈവം.

Oct 4-8
റെഹായേൽ
പാപികളെ സ്വീകരിക്കുന ദൈവം.

Oct 9 – 13
യെയിയാസേൽ
ആനന്ദവാനായ ദൈവം.

Oct 14-18
ഹഹായേൽ
മൂന്നാളായ ദൈവം.

Oct 19-23
മിക്കായേൽ
ദൈവികഗുണം /ദൈവിക ഭവനം/ദൈവത്തെപ്പോലെ ആരുണ്ട്?

Oct 24-28
ഫൊയ്ലിയാ
ഭരണം നടത്തുന്ന ദൈവം.

Oct 29-Nov 2
യെലാഹിയാ
നിത്യനായ ദൈവം.

Nov 3 – 7
സെഹാലിയ
സകലതിന്റെയും ചാലക ശക്തിയായ ദൈവം.

Nov 8-12
ആരിയേൽ
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം.

Nov 13-17
അസാലിയാ
സത്യത്തിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ദൈവം.

Nov 18-22
മിഹായേൽ
സഹായിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവം.

Nov 23-27
ഫെഹുയേൽ
മഹാനും ഉജ്ജ്വലനുമായ ദൈവം.

Nov 28-Dec 2
ദാനിയേൽ
കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമായ ദൈവം.

Dec 3 – 7
ഹഹാസിയ
ദയയുടെ അടയാളമായ ദൈവം.

Dec 8-12
ഇമാമിയ
സർവതിന്നും ഉപരിയായ ദൈവം.

Dec 13 – 16
നനായേൽ
രോഷം കൊള്ളുന്നവനെ താഴ്ത്തുന്ന ദൈവം.

Dec 17 -21
നിഥായേൽ
സ്വർഗീയ രാജാവായ ദൈവം.

Dec 22-26
മെബാഹിയാ
നിത്യനായ ദൈവം.

Dec 27 – 31
പോയേൽ
പ്രപഞ്ചത്തെ തുണയ്ക്കുന്ന ദൈവം.

Advertisements

2 Responses to “കാവൽ മാലാഖയുടെ പേര്”

 1. Veronica Bandode said

  it could have been joy if this article was also in English. If not it
  doesn’t help me.

  Like

 2. httppranchi said

  Reblogged this on Francis MCBS.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Joshy MCBS

....................................................To be with Him : To be Broken.......................................കൂടെ ആയിരിക്കാനും മുറിയപ്പെടാനും

Alwin Kaduppil MCBS

Live to Love...

The Eternal Love

നിത്യസ്നേഹം

Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

ebiangelfriend4u

Friend is heart and friendship is heartbeats...

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: