Author Archive

ശരിക്കും തോമാശ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ വന്നോ?

Posted by Fr Nelson MCBS on July 5, 2016

ശരിക്കും തോമാശ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ വന്നോ?

St Thomas

എ.ഡി.52-ൽ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ, കപ്പൽ മാർഗ്ഗം കേരളത്തിൽ ആഗതനായി എന്നാണ് കേരള ക്രൈസ്തവരുടെയിടയിലുള്ള പാരമ്പര്യം. തുടർന്നു കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുകയും ഒരു ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. സുമാർ 1950 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു നടന്ന ഈ സംഭവത്തിനു പാരമ്പര്യങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമല്ലാതെ ചരിത്രസാക്ഷ്യങ്ങൾ തുലോം വിരളമാണ്. അതേയവസരത്തിൽ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലനാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചതെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സമുദായ വിഭാഗം കേരളത്തിലുടനീളം ദൃശ്യമാണുതാനും. അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏക പോംവഴി സാഹചര്യതെളിവുകളെ ആശ്രയിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. അക്കാലത്ത് പൗരാണിക റോമൻ സാമ്രാജ്യവും കേരളവുമായി വ്യാപകമായ തോതിൽ വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി കാണാം. അവയെപ്പറ്റിയുള്ള രേഖകൾ സുലഭമാണുതാനും. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പരിധിവരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതിന്, ആ പുണ്യദേഹത്തിന്റെ ആഗമനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും റോമൻ വാണിജ്യ സമ്പർക്കങ്ങളുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കേരളവും പൗരാണിക റോമൻ സാമ്രാജ്യവും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വാണിജ്യസമ്പർക്കം ഉടലെടുത്തതുതന്നെ അന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കുരുമുളകിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. കുരുമുളക് അന്ന് റോമിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യഞ്ജനമായിരുന്നു. എ.ഡി.408-ൽ അലാറിക് റോമിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് 3000 റാത്തൽ കുരുമുളകായിരുന്നുവത്രെ. ഇത്രമാത്രം പ്രിയമുള്ള കുരുമുളക് വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് റോമൻ വർത്തകർ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതും വാണിജ്യസമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതും.

ഈ സമ്പർക്കത്തിന്‍റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും ക്രിസ്തബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കുരുമുളക് വാങ്ങുന്നതിനായി നിരവധി റോമൻ കപ്പലുകൾ അന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര വ്യാപാരകേന്ദ്രമായിരുന്ന മുസ്സിറസ്സിൽ (കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ) വന്നുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹിപ്പാലൂസ് എന്ന നാവികൻ കാലവർഷത്തിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച്, കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവു സ്വായത്തമാക്കിയതോടെ കപ്പൽയാത്ര സുഗമമായിത്തീർന്നു. അതോടെ ചെങ്കടൽ മുഖത്തുള്ള ഒക്കേലൂസ് തുറമുഖത്തുനിന്നും കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, അതായത് ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് 40 ദിവസം കൊണ്ട് മുസ്സിറത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രം അലക്‌സാണ്ട്രിയയായിരുന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വർത്തകർ, അലസാക്ണ്ട്രിയയിൽ നിന്നും സൂയസ് കരയിടുക്കിന്റെ കിഴക്കേ തീരത്തേക്ക് കരമാർഗ്ഗമായും തുടർന്ന് അവിടെയുള്ള മേയൂസ് ഹോർമോസിൽ നിന്നും കപ്പൽ മാർഗ്ഗം ചെങ്കടൽ മുഖത്തുള്ള ഒക്കേലിസിലേക്കും ഒക്കേലിസിൽ നിന്നും വീണ്ടും കപ്പൽ മാർഗ്ഗം മുസ്സിറിസ്സിലേക്കും എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു പതിവ്.

അന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന തിണ്ടിസ് (കടലുണ്ടി), മുസിറസ്(കൊടുങ്ങല്ലൂർ), നെൽക്കിണ്ട(നിരണം), ബൊർക്കാറെ(പുറക്കാട്) തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്ന വർത്തകർ, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പകരം കുരുമുളക്, വൈഡൂര്യം, പവിഴം, മുത്ത് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ക്രയവിക്രയത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്കാലത്തു രചിച്ച ”പെരിപ്ലസ് ഓഫ് ദി എറിത്രിയൻ സി” എന്ന യാത്രാ ലഘുലേഖയിൽ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റോമൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, അക്കാലത്തെ തമിഴ് കൃതികളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യാപാരത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയെത്തിയിരുന്ന കപ്പലുകളെ യവനരുടെ കപ്പലുകളെന്നും അതിൽ വന്നിരുന്ന വർത്തകരെ യവനരെന്നുമാണ് തമിഴ്കൃതികളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുതന്നെ.

ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു റോമൻ പൗരനായിരുന്ന തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ കേരളത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പാലസ്തിനായിൽ നിന്നും കരമാർഗ്ഗം സീനായ് മരുഭൂമി കടന്ന്, അലക്‌സാണ്ട്രിയായിലെത്തിയശേഷം അവിടെ നിന്നും കപ്പൽ മാർഗ്ഗം ചെങ്കടൽ മുഖത്തും തുടർന്ന് കേരളത്തിലും ആഗതനായി എന്നുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ. മാർഗ്ഗമധ്യേ ചെങ്കടൽ മുഖത്തുള്ള സൊക്രാട്ടാ ദ്വീപിലും ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഗ്രീസിൽ നിന്നും അറേബ്യയിൽ നിന്നും വ്യാപാരികൾ എത്തുകയും വ്യാപാരം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആസ്ഥാനമായിരുന്നു സോക്രട്ട. തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മ വി.ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറുടെ കാലത്തും അവിടെ നിന്നിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അത് അവിടെനിന്നും തിരോധാനം ചെയ്തതുതന്നെ.

എന്നാൽ ഒരു കേരളീയനായ റ്റി.കെ.ജോസഫ് അടക്കം ചിലർ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ”തോമായുടെ നടപടികൾ” എന്ന സുറിയാനി ഗ്രന്ഥമാണ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ ആധാരം. മൂന്നാം ശതകത്തിൽ രചിച്ചതും ഗ്രീക്ക്, ലത്തീൻ, അറമേനിയൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതുമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു എഡേസ്സാ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അക്കാലത്തു വളരെ പ്രചാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു ഐതിഹ്യകഥയാണെങ്കിലും ചില ചരിത്രസത്യങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം.

തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലല്ലെന്നും ഇന്നത്തെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഴയ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരുന്നു എന്നുമാണ് തോമ്മായുടെ നടപടികൾ നൽകുന്ന സൂചന എന്നാണ് അവരുടെ വാദഗതി. അക്കാലത്ത് ഈ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ, പാർത്തിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗുണ്ടഫർ രാജാവിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമാണ് അപ്പസ്‌തോലൻ കപ്പൽമാർഗ്ഗം അവിടെ എത്തിയെന്നാണ് നടപടികൾ നൽകുന്ന വിവരം. പാർത്തിയായിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനുശേഷം, അപ്പസ്‌തോലൻ മാസ്ഡിയായിലേക്കു പോവുകയും അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ അപ്രീതിക്കിരയായിത്തീർന്ന അപ്പസ്‌തോലൻ രാജകൽപനപ്രകാരം വധിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായതെന്നുമാണ് തോമ്മായുടെ കൽപനകൾ തുടർന്നു നൽകുന്ന വിവരം.

ഇന്നത്തെ ഇറാന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളും തക്ഷശിലയടക്കമുള്ള ചില ഇന്ത്യൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്ന പാർത്തിയൻ വംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഗൊർഡഫോർണസ്. തോമ്മായുടെ നടപടികളിൽ പറയുന്ന ഗുണ്ടഫറും, സാക്ഷാൽ ഗൊർഡഫോർണസും ഒരാളാണെന്നാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന വസ്തുത ശരിയല്ലെന്നു പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേ സമയം തന്നെ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ഉപോത്ബലകമായി വേറൊരു സാധ്യതയിലേക്കും നടപടികൾ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും. തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ കേരള പാരമ്പര്യ ചരിത്രമനുസരിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എ.ഡി.52-ൽ ആയിരുന്നു. എ.ഡി.33 മുതൽ എ.ഡി.52 വരെയുള്ള നീണ്ട 19 വർഷക്കാലത്തു തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ പാർത്തിയൻ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിനുശേഷം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയെന്നുവന്നാൽ അതിലും അപാകതയൊന്നുമില്ല. തന്നെയുമല്ല, തോമ്മായുടെ നടപടികൾ നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അപ്പസ്‌തോലൻ പാർത്തിയായിൽ നിന്നും മാസ്ഡിയായിലേക്കു പോയിട്ടുണ്ടാകണം.

എന്നാൽ എവിടെയാണി മാസ്ഡിയ? ഇത്തരുണത്തിൽ മാസ്ഡിയായിലെ മന്ത്രിയും തോമ്മായും കാളകൾ വലിക്കുന്ന ഒരു രഥത്തിൽ യാത്ര തിരിച്ചു എന്ന ഒരുദ്ധാരണം തോമ്മായുടെ നടപടികളിൽ നിന്നും മൊറയിസ് എന്ന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തുടർന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യയൊഴികെ എവിടെയെങ്കിലും കാളകൾ വലിക്കുന്ന രഥത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം മൊറയിസ് തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്താണു താനും. അപ്പോൾ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ കേരള സന്ദർശന സാധ്യതയെ തോമ്മായുടെ നടപടികൾ ഒരു വിധത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

ക്രൈസ്തവ സന്ദേശവുമായി കേരളത്തിൽ ആഗതനായ അപ്പസ്‌തോലൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, കോക്കമംഗലം, കൊല്ലം, നിരണം, നിലക്കൽ എന്നീ ഏഴു കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആദിമ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ഇവയിൽ പാലയൂർ, കോട്ടക്കാവ്, കോക്കമംഗലം,കൊല്ലം, നിരണം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങൾ, പല മാറ്റങ്ങൾക്കും പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾക്കും ശേഷം ആണെങ്കിലും ഇന്നും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഈ പള്ളികളുടെ സമീപവാസികൾ, തങ്ങളുടെ പള്ളികൾ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നു ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വേറൊരു പള്ളിയും ഇങ്ങനെയൊരവകാശവാദം വച്ചു പുലർത്തുന്നില്ല. കൊല്ലത്തെയും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെയും നിലയ്ക്കലെയും പള്ളികൾ കാലാന്തരത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇന്ന് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പള്ളികളൊന്നും അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റോമൻ വർത്തകർക്കു സുപരിചിതമായ വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടിയായിരുന്നു എന്നാണ് പെരിപ്ലസിൽ നിന്നും മനസിലാവുന്നത്. നല്ലയിനം കുരുമുളക് ലഭിച്ചിരുന്നതുതന്നെ ബൊറാക്കൊയിൽ (പുറക്കാട്) നിന്നായിരുന്നുവെന്നാണ് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ പ്ലിനി നടത്തിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഊഹിക്കേണ്ടത്. അന്നു കപ്പൽ മാർഗ്ഗം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമായിരുന്നതുമാണ്. അക്കാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ നിരണം വരെയും അവിടെ നിന്നും പുറകോട്ടുമാറി പുറങ്കടലിലേക്കും കപ്പലുകൾക്കു സുരക്ഷിതമായി യാത്ര നടത്തുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഐ.സി.ചാക്കോയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ചരിത്രകാരനായ പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണാണ് അതിലെയുള്ള ഗതാഗതം അസാധ്യമായിത്തീർന്നത്. നിലയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക ഉൾനാടൻ പ്രദേശം. അവിടെയും വള്ളത്തിൽ കൂടി എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ഇതിൽ നിന്നും റോമന് വാണിജ്യ സമ്പർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പസ്‌തോലൻ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന കാര്യവും സ്പഷ്ടമാണ്.

വാണിജ്യസമ്പർക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നിരവധി വർത്തകരും കേരളത്തിലും തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു. യവനരെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വർത്തക വിഭാഗക്കാർ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് കപ്പലുകൾ എത്തുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അവശ്യാനുസരണം ചരക്കുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ അംഗരക്ഷകരായും യവനരുടെ സേവനം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യവനരെന്നു പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിഭാഗത്തിൽ സാക്ഷാൽ യവനരും റോമാക്കാരും അറബികളും ഫിനാഷ്യരുമൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെത്തിയ യഹൂദരും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. യഹൂദരാണെങ്കിൽ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ ആഗമനത്തിനു മുൻപുതന്നെ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് മൊറയിസിനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ അന്ന് അധിവസിച്ചിരുന്ന യവനരുടെ സാന്നി ധ്യം വളരെയേറെ പ്രയോജനകരമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാകണം. തന്റേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കേരളീയരോടും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുതന്നെ യവനസാന്നിധ്യം വളരെയേറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടാകണം. തന്മൂലം ആദ്യമായി ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതും ഈ യവനവിഭാഗം തന്നെയായിരിക്കാനാണു സാധ്യത. തദ്ദേശീയരിൽ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം എത്തിച്ചതും അവരെ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിലേക്കാകർഷിച്ചതും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം . തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിലേക്കാകർഷിച്ചവർ ഏറിയ പങ്കും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാർ തന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപീകരണം തീർച്ചയായും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിസ്തീയ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണുതാനും.

തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്‌നാട്ടിലും ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പ്രഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലേതുപോലെയുള്ള സുദൃഢമായ റോമൻ വാണിജ്യ സമ്പർക്കങ്ങളും യവന-റോമൻ സാന്നിധ്യവുമാണ് അപ്പസ്‌തോലനെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നതെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. റോമൻ വർത്തകർ, കുരുമുളക് വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ കപ്പലുകളായി മുസ്സിറസ്സിൽ എത്തിയിരുന്നത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിരുന്ന വൈഢൂര്യവും മുത്തും പവിഴവും കൂടി അവരുടെ വ്യാപാര പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയെല്ലാം റോമിൽ വളരെ പ്രിയമുള്ള ആഡംബര വസ്തുക്കളായിരുന്നു. ഇവയിൽ വൈഢൂര്യത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം കോയമ്പത്തൂരും പവിഴത്തിന്റേതും മുത്തിന്റേതും തൂത്തുക്കുടിക്കടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും അവയുടെ വ്യാപാരവും കയറ്റുമതിയുമെല്ലാം മുസ്സിറസ്സിലാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് കന്യാകുമാരി ചുറ്റിയുള്ള കപ്പലോട്ടത്തിനു റോമൻ നാവികർ ഒന്നാം ശതകത്തിൽ ഒരുമ്പെടാതിരുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമായി മാർട്ടിൻ വിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. തന്മൂലം പാലക്കാടൻ മലയിടുക്കിൽ കൂടിയായിരിക്കണം കച്ചവട ചരക്കുകൾ മുസ്സിറസ്സിൽ എത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് വിലറുടെ നിഗമനം. ഇവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് കേരളത്തിലേതുപോലെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പലയിടത്തും റോമൻ സെറ്റിൽ മെന്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിലും പൊള്ളാച്ചിയിലും നിന്നും കണ്ടെടുത്ത റോമൻ നാണയങ്ങളും പോണ്ടിച്ചേരിക്കടുത്തുള്ള അരിക്കമേട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ റോമൻ പിഞ്ഞാണപാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് ഒന്നാം ശതകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിൽമെന്റുകൾ നിലവിലിരുന്നത് എന്നും കാണുന്നു.

റോമൻ വാണിജ്യ സമ്പർക്കത്തിന്‍റെ ചുവടുവച്ച്-അതും സമ്പർക്കം ഏറ്റവും സജീവമായിരുന്ന ഒന്നാം ശതകത്തിൽ- ചോള മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ അപ്പസ്‌തോലൻ ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം അവിടെ എത്തിക്കുകയും നിരവധി ആളുകളെ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിലേക്കാകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തുടക്കം നൽകിയതിൽ രോഷം പൂണ്ട ചിലർ, തോമസ് അപ്പസ്‌തോലനെ അവിടെ വച്ചു വധിച്ചു എന്നാണു കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യം. അവിടെയുള്ള മൈലാപൂരിൽത്തന്നെ അപ്പസ്‌തോലന്റെ ഭൗതികശരീരം സംസ്‌കരിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽനിന്നും വളരെ അകലെ മൈലാപൂരിലുള്ള അപ്പസ്‌തോലന്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരാചാരമായിത്തീർന്നു.

മൈലാപ്പൂരിലാണ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവിടം സന്ദർശിച്ച മാർക്കോപ്പോളോ അടക്കമുള്ള സഞ്ചാരികളുടെയും സാക്ഷ്യം. തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മ പല കാരണങ്ങളുടെയും ഫലമായി മൈലാപൂരിൽ നിന്നും തിരോധാനം ചെയ്തപ്പോൾ, തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായ ചിലർ ഏറ്റെടുത്തു എന്നും അതിനെ ആദരപൂർവം സംരക്ഷിച്ചുപോന്നു എന്നതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ്, ചരിത്രസത്യങ്ങളുമാണ്. തന്മൂലം ക്രൈസ്തവരും അല്ലാത്തവരുമായ സഞ്ചാരികളും ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആദരിച്ചുവരുന്ന തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ ശവകുടീരം, വാസ്തവത്തിൽ അപ്പസ്‌തോലന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ചരിത്രസാക്ഷ്യമാണെന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ അപാകതയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ രൂപീകരിച്ച ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മക്ക് ഒരു ആരാധനാക്രമം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും വൈദികരെ നിയമിച്ചുവെന്നുമാണ് കേരളസഭയുടെ പാരമ്പര്യം. അറമായ (സുറിയാനി) ഭാഷയിൽ ആരാധനക്രമം തുടങ്ങിയതും അപ്പസ്‌തോലനാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. തന്റെ മാതൃഭാഷയായിരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല അറമായയെ ആരാധനഭാഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മറിച്ച് യവന സാന്നിധ്യവും അതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒന്നുകിൽ അതു യവനരുടെ തന്നെ ഭാഷയായിരുന്നിരിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ റോമൻ വാണിജ്യ സമ്പർക്കങ്ങളുടെ ചുവടുവച്ചാണ് തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആഗതനായതും ക്രൈസ്തവധർമ്മ പ്രഘോഷണം നടത്തിയതും. അപ്പസ്‌തോലന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും വാണിജ്യസമ്പർക്കത്തിന്റെ സാമീപ്യം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ പ്രകടമാണുതാനും. ഈ സാമീപ്യം കേരള ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിനു ചരിത്രത്തിന്റെ പരിവേഷം നൽകുവാൻ തികച്ചും പര്യാപ്തമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗലോസ് അപ്പസ്‌തോലൻ നടത്തിയ ക്രൈസ്തവ പ്രഘോഷണം പോലെതന്നെയായിരുന്നു തോമസ് അപ്പസ്‌തോലന്റെ പ്രഘോഷണവും.

സാമ്രാജ്യത്തിനു പകരം വാണിജ്യ സമ്പർക്കമാണ് അതിനു വേദിയൊരുക്കിയതെന്നു മാത്രം. പൗലോസ് ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ ആരാധനാക്രമം പ്രചരിപ്പിച്ചു നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ തോമസ് അപ്പസ്‌തോലൻ അറമായ (സുറിയാനി) ഭാഷയിൽ അതു നടപ്പാക്കിയെന്നു മാത്രം. വിദേശ ഭാഷയായ അറമായയിൽ ആരാധന നടത്തുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളോടും സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തിയ കേരളീയരുടെ സഹിഷ്ണുതയും ഇതിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാവുന്നതാണ്.

ഡോ. കെ.വി. ജോസഫ്

Posted in Articles | Leave a Comment »

Sunday Homily Kaithakalam I Sunday

Posted by Fr Nelson MCBS on July 2, 2016

Sunday Homily

Kaithakalam I Sunday

by

Rev. Fr Cyriac Thekkekuttu MCBS

Posted in Homilies | Leave a Comment »

Deivakarunyam, Therukattil

Posted by Fr Nelson MCBS on July 2, 2016

Deivakarunyam CoverDeivakarunyam  Back

Book by

Dr Gerge Therukattil MCBS (+91 9495 04 6051)

Email: geotheroo@gmail.com

Translated by

Fr Joy Chencheril MCBS (+393246906235)

Email: joytcs@hotmail.com

Book Releasing

The releasing of a book named “Deiva Kaarunnyam” (translated by Rev Fr Joy Chencheril) Malayalam translation of the English Book “Gripped by God’s Mercy” on 1st July at 10.30 am at the Archbishop’s House Ernakulam by Cardinal George Alencherry.

Karunyathinte Mukham

 

Posted in Books, Publications | Leave a Comment »

Velicham Poloral, G. Kadoopparayil

Posted by Fr Nelson MCBS on July 2, 2016

G Kadooparayil

Fr George Kadooparayil MCBS

Mobile: +91 9400 072 333

Email: gkadooparayil@gmail.com

Velicham Poloral CoverVelicham Poloral Back

Posted in Books | Leave a Comment »

Arppitham, Devotional Album

Posted by Fr Nelson MCBS on July 2, 2016

Arppitham CDArppitham CoverArppitham Inner

Christian Devotional Songs

by

Fr Thomas Edayal MCBS

and

Fr Joy Chencheril MCBS

എന്നിട്ടും എന്തേ ഞാൻ കുർബാന ആയില്ല… Kester
Malayalam Christian Devotional Song
Album: Arppitham

 

 

Posted in Abhishekagni | Leave a Comment »

വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Posted by Fr Nelson MCBS on June 21, 2016

പൈശാചിക ശക്തികളെ തകർക്കാൻ 

വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

Prayer to S Jacob

Powerful prayer to St Jacob against evil forces in Malayalam

St Jacob

Posted in Catechism, Catholic Prayers | Leave a Comment »

Powerful Talk on Priesthood, Bro. Tomas Kumily

Posted by Fr Nelson MCBS on June 20, 2016

Emmaus Retreat Centre

Mallappally West P.O.,

Anickadu, Pathanamthitta – 689585

Mob. 09496710479, 07025095413 (Common Numbers)

Fr Eappachan: 09447661995, 09495683234 (Personal)

Email: emmausrc@gmail.com

Facebook: Emmaus Retreat Centre

Web: https://emmausrc.wordpress.com

Posted in Talks | Leave a Comment »

Ennittum Enthe Njaan Kurbana Aayilla, Devotional Song

Posted by Fr Nelson MCBS on June 15, 2016

എന്നിട്ടും എന്തേ ഞാൻ കുർബാന ആയില്ല…
Malayalam Christian Devotional Song
Album: Arppitham
Lyrics and Music: Fr Joy Chencheril MCBS

Posted in Devotional Songs | Leave a Comment »

നവമാധ്യമ സംസ്കാരം

Posted by Fr Nelson MCBS on June 12, 2016

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ യുവജനസാന്നിധ്യം

Social Networks

മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്നാല്‍ അച്ചടിമാധ്യമങ്ങള്‍ മാത്രം എന്ന കാലത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ആദ്യം നസ്രാണി ദീപിക എന്ന പത്രം തുടങ്ങി. അച്ചു നിരത്തി പ്രിന്‍റു ചെയ്ത് മഷി ഉണക്കി വന്ന പത്രത്തിന്‍റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് മലയാളമനോരമ, മാത്യഭൂമി തുടങ്ങി വന്‍കിട പത്രങ്ങളും കിടമത്സരവുമായി പത്രലോകം. തുടര്‍ന്ന് റേഡിയോയുടെ വരവായി. റേഡിയോയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചായക്കടയില്‍ പോയിരുന്നു വിശദമായ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കുന്ന മുന്‍തലമുറ. ഇന്നു ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടാവും മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസും രാജന്‍ കൊലക്കേസുമൊക്കെ റേഡിയോയില്‍ കേട്ടത്. അതിനുശേഷം, 1980- കളില്‍ വലിയ വീടുകളില്‍ ടെലിവിഷനുകള്‍ വന്നു. അതു വലിയ ആര്‍ഭാടമായി മാറി. 1990- കളില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ യുഗം വരവായതോടെ ഫോണിന്‍റെ ആവിര്‍ഭാവമായി. 2010 ഓടുകൂടി സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും ഇന്റര്‍നെറ്റും, ഈ- മെയിലും, ഫേസ്ബുക്കും, വാട്ട്സാപ്പും തുടങ്ങി ഓരോ നിമിഷവും വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മാറ്റങ്ങളുടെ വേഗത കൂടി എന്നതും ഈ സാങ്കേതിക മാധ്യമയുഗത്തിന്‍റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. വേഗതയില്ലാത്ത ഒന്നും വ്യദ്ധന്മാര്‍ക്കും യുവാക്കള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും സാധ്യമല്ല. മൂന്നുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്‌ 2 ജി. ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു മന്ദഗതിയിലുള്ള നെറ്റ് കണക്ഷന്‍പോലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ്. പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍പോലും ഭംഗിയായി പുതിയ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ‘ ആപ് ജെനറെഷന്‍’ എന്ന് മുതിര്‍ന്നവര്‍ കളിയാക്കാറുണ്ട്. വേഗതയുടെ കാര്യത്തില്‍ കുട്ടികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും അസൂയയോടെ നോക്കുന്നവര്‍ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്.

2015 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം ആദ്യവാരത്തില്‍ ഐവാന്‍ എന്നാ സുന്ദരനായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കമഴ്ന്ന് കടല്‍ത്തിരത്തു കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പ്രചരിച്ചു. കൊച്ചു ഐവാന്‍ ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നോ? അല്ല. ഈ കൊച്ചു ഐവാന്‍റെ മരണം എന്തുമാത്രം ചലനം യുറോപ്പ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ചെലുത്തി. ആ ഒരു ഫോട്ടോ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നു. ഒരു പക്ഷേ, പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥനയ്ക്കു യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും വില കൊടുക്കുകയും അഭയാര്‍ഥികളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ മാധ്യമ സ്വാധിനവും ഐവാന്‍റെ ചിത്രവും കൂടിചേര്‍ന്നപ്പോഴാണ്.

മാധ്യമത്തിനു നന്മ ചെയ്യാനാകും, തിന്മ ചെയ്യാനുമാകും. അബ്ദുള്‍ കലാം മരിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചിന്തകള്‍ നാം എന്തുമാത്രം ലോകത്തിനു കൈമാറി. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ച നിരഞ്ജന്‍ എന്ന യുവസൈനികന്‍റെ മരണം മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ഗ്രാമവാസികള്‍ക്കുപോലും അത് നൊമ്പരമായി മാറി. സദ്ദാം ഹുസൈനെ വധിക്കും മുന്‍പ് യൂറോപ്പില്‍ മുഴുവന്‍ ടെലിവിഷനുകളും അദ്ധേഹത്തിന്‍റെ ഓരോ കുറ്റക്യത്യവും പര്‍വ്വതീകരിച്ചു യൂറോപ്പിനെ മുഴുവന്‍ ഹുസൈനെതിരാക്കി… ഇങ്ങനെ മാധ്യമം നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും ഉപകരിക്കും. ഒരാളെ തേജോവധം ചെയ്യാന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടാല്‍ മതി. ഒരാളെ വളര്‍ത്താനും ഒരു പോസ്റ്റ്‌ മതി.

മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങനെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കണം. മനുഷ്യനു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നന്മ ചെയ്യുവാനും, തിന്മ ചെയ്യുവാനും. മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാണ് നാം ചെയ്യുക. ജീസസ് യൂത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ പി. ഒ. സി ബൈബിള്‍ പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ തക്കവിധത്തിലാക്കിയത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ നവസാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളായ ഫേസ്ബുക്ക്‌, ട്വിറ്റെര്‍, വാട്ട്സാപ്പ് എന്നിവയില്‍ സജീവമായി തങ്ങളുടെ ലോകവീക്ഷണം തുറന്നുപറയുന്നവരാണ്. പരമ്പരാഗത മാധ്യമനങ്ങളുടെ കുത്തകയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമത്തെയും, ആഴിമതികളെയും പറ്റി തുറന്നുപറയുന്നവരാണ്.

New Gen

മാധ്യമലോകം വലിയൊരു മാഫിയ വലയത്തിലാണ് എന്നുപറയാറുണ്ട്. ഓജോബോര്‍ഡും മറ്റും വഴി തെറ്റിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകം മാധ്യമത്തിനുണ്ട്. ലൈoഗീകതയും, സ്വാര്‍ത്ഥതയും, മദ്യാസക്തിയും എല്ലാം മാധ്യമത്തിന്‍റെ മായാ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്‌ പ്രണയങ്ങള്‍ വഴി സുന്ദരമായ യുവത്വത്തില്‍ തന്നെ ജീവിതത്തോടു വിടപറഞ്ഞ എത്രയോ യുവതിയുവാക്കള്‍…യുവത്വത്തിലെ ആസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ജീവിച്ചതില്‍ അവരിന്നു ഖേദിക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങള്‍ തിന്മ പരത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അവഗണിക്കരുത്. അതിനെ നന്മയാക്കണo. അതെ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള്‍ സത്യം എഴുതട്ടെ. ടെലിവിഷനിലും റേഡിയോയിലും സത്യവും സ്നേഹവും നിറയണം. വലിയ കൊലപാതകകേസുകളും, പീഡനകേസുകളും , ആഴിമതികേസുകളും, കോഴവിവാദവും പര്‍വ്വതീകരീക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവണത അതിനു സമയവും സ്ഥലവും കൊടുക്കാതെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.

ആതുരസേവനവും, മദര്‍തേരസയുടെ ഉപവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അവയവദാനങ്ങളും, ആതുര ആശ്രമങ്ങളുടെ ചിന്തയും, പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും കുടുംബങ്ങളില്‍ കരുതല്‍ വേണ്ട തളര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ പരിചരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍, അനാഥശാലയിലാക്കാത്ത കുടുംബങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ചുള്ള നന്മയുടെ ചിന്തകള്‍ കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങള്‍ നിറയട്ടെ. ക്രിസ്തിയ യുവജനങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് നവസാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? ദൈവികകാര്യങ്ങള്‍, വി. കുര്‍ബാന, പരിശുദ്ധ അമ്മ, വിശുദ്ധര്‍ തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ചും എഴുതുവാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തണം. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളോട് നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ആധ്യാത്മിക സാധനയില്‍ വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്‍റെ കാതലായ ഒരു ദര്‍ശനമുണ്ട്. “ഈ ലോകത്തില്‍ ഉള്ളവ നമുക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എത്രമാത്രം ദൈവമഹത്വത്തിനു ഉപകരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന്.” യുവതിയുവാക്കളെ നമ്മളാണ് മാധ്യമത്തിന്‍റെ ശക്തി.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് യുഗത്തിന്‍റെ സവിശേഷത വിവരനങ്ങളുടെ സവിശേഷതയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ T.S ElIot – ന്‍റെ വാക്കുകള്‍ അനുസ്മരിക്കാം.

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

ഇതേ ദര്‍ശനം തന്നെയാണ് ഫ്രാന്‍സിസ് പാപ്പയും പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വിവരങ്ങളുടെ പ്രളയത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോകാതെ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകുക എന്നാണ്.

Sherin Chacko, Ramakkalmettu, Kerala, India

Email: sherinchacko123@gmail.com

Mob. +91 9961895069

Sherin Chacko

Posted in Articles | Tagged: | Leave a Comment »

തെയ്യാട്ടം

Posted by Fr Nelson MCBS on June 12, 2016

Kerala-Theyyam

വാദ്യമേളങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.  തളയിട്ട കാലുകള്‍ മുറുക്കിച്ചവിട്ടി, മാറിടം കുലുക്കി ,പള്ളിവാള്‍ ചുഴറ്റി ,കണ്ണുകള്‍ ചുവപ്പിച്ചു , എട്ടു ദിക്കും വിറയ്ക്കുമാറ് അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടേങ്കാളി പരിസരം മറന്നു ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയാണ്. കുരുത്തോലപ്പാവാടയിലും പുറത്തട്ടുമുടിയിലും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തീപ്പന്തങ്ങള്‍ അസാമാന്യവേഗത്തില്‍ കറങ്ങുന്ന ഭഗവതിക്ക് ചുറ്റും തീ വളയങ്ങളായി കാണപ്പെട്ടു. കൂലംകുത്തിയോഴുകുന്ന കാട്ടാറിന്‍റെ ഹുങ്കാരം ദേവിയുടെ ചിലമ്പോലിയില്‍ ലയിച്ചില്ലാതെയായി. കാവിലെ വിളക്കുകളിലെ തിരിനാളങ്ങള്‍ കാവിലമ്മയുടെ നൃത്തം കണ്ടു ഭയന്ന് നിശ്ചലമായി നിന്നു. മുതുവന്‍ മലയിലെ നിബിഡവനത്തിലെ ക്രൂരമൃഗങ്ങള്‍ ആ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഭയന്നു. 

വീക്കുചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയര്‍ക്ക് ആവേശം മൂത്തു. കാവിനെ ചുറ്റി, കോട്ട പോലെ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന മലകളില്‍ തട്ടി അത് പ്രതിധ്വനിച്ചു.  ഉറഞ്ഞാടുന്ന കാളിക്ക് മുന്നിലെ തീക്കുണ്ഡത്തില്‍ തീ ആളിക്കത്തിയപ്പോള്‍, ചുടലഭദ്രകാളിയെ തന്നിലെക്കാവാഹിച്ചാടിയിരുന്ന കോലക്കാരന്‍ കേളുപ്പെരുവണ്ണാനില്‍ നിന്നും ദൈവിക പരിവേഷം കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു.  അയാളുടെ ആട്ടം യാന്ത്രികമായി.  ആളിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീക്കുണ്ഡത്തില്‍ കേളുപ്പെരുവണ്ണാന്‍ അവ്യക്തമായ ഒരു രൂപം കണ്ടു.  അത് ക്രമേണ വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങി.  ചുവന്ന പട്ടുചേല ചുറ്റി, ജടകെട്ടിയ മുടിയഴിച്ചിട്ട്, കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഒരുകൌമാരക്കാരി.

                അത്……അത്….അതവളല്ലേ….?’

 ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ അവളുടെ ജഡം പെരുവണ്ണാന്‍റെ കണ്ണുകളിലൂടെ മിന്നിമറഞ്ഞു.  ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പെരുവണ്ണാന്‍ ആകെയൊന്നു കുലുങ്ങിവിറച്ചു.  അയാള്‍ക്കൊപ്പം ഉടുത്തുകെട്ടിലുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീപ്പന്തങ്ങളും ഇളകിയാടി.

                      തനിക്കു സ്വന്തമെന്നു പറയാന്‍ അവള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.  മഴക്കാറിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി മുതുവന്‍ മലയുടെ നിറുകയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണനിറത്തില്‍ കാണുന്നതേക്കിന്‍പൂക്കളുടെ അഴകായിരുന്നു അവള്‍ക്ക്. അവള്‍ കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി സംസാരിക്കുമ്പോള്‍, പൊട്ടിയ മുളങ്കാടിനെ തഴുകി മുതുവന്‍ മലയിറങ്ങി വരുന്ന ഇമ്പമുള്ള കാറ്റ് ലജ്ജിച്ചു വഴിമാറിപ്പോകുമായിരുന്നു.

                                             ഓണക്കാലത്ത് അവള്‍ കുട്ടിത്തെയ്യമായിരുന്നു .  മുഖത്തെഴുത്തിനുള്ള അരിച്ചാന്തും, കരിയും മഞ്ഞളും അവള്‍ ഒരുക്കിത്തരുമായിരുന്നു .കാവില്‍ ആട്ടം കാണാന്‍ അവളും വരുമായിരുന്നു.  കാവിലമ്മയോടു ആവലാതികള്‍ പറയുമായിരുന്നു.  അരുളപ്പാടുകള്‍ക്കായി കാതുകൂര്‍പ്പിക്കുമായിരുന്നു .

                 ഒരു ദിവസം കാലത്ത് പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ പോയ അവള്‍ മടങ്ങി വന്നില്ല.  താന്‍ അവളെത്തേടി ജലപാനമില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്നു.  അവള്‍ക്കു ഒരാപത്തും വരുത്തല്ലേയെന്നു കാവിലമ്മയോടു മനമുരുകി പ്രാര്‍ഥിച്ചു.  പക്ഷെ…ആ പ്രാര്‍ത്ഥന വെറും പാഴായിരുന്നു.  രണ്ടു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അവളുടെ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ നഗ്നശരീരം മുതുവന്‍ മലയിലെ കാട്ടില്‍ നിന്നും ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയില്‍ ആരോ കണ്ടെത്തി.  ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ.  തല പിന്നോട്ടെറിഞ്ഞു നനവുള്ള പച്ചമണ്ണില്‍ കമഴ്ന്നുവീണു.

                      ‘ കാരണം………….’

‘ഏതോരച്ചനും താങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച.’

  പച്ച നോട്ടിന്‍റെ നറുമണമടിച്ചപ്പോള്‍ അവളുടെ അഴുകി ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ച ശരീരം കീറിമുറിച്ചു പഠിച്ചു കഥയെഴുതിയ ആശുപത്രിക്കാര്‍ അത് വെറും കെട്ടുകഥയാക്കി. പണവും സ്വാധീനവും കൈ കോര്‍ത്തപ്പോള്‍ കോടതിമുറിയില്‍ കള്ളസാക്ഷികള്‍ നിരന്നു.  നീതിയുടെ തുലാസില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അളന്നു കൊടുക്കുന്ന നീതിദേവത കണ്ണുംമൂടിക്കെട്ടി അവള്‍ക്കെതിരെ മുഖം തിരിച്ചുനിന്നു.  അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നവനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.

     പക്ഷെ കേളുപ്പെരുവണ്ണാന്‍റെ നീതി മറ്റൊന്ന്. അലഞ്ഞു നടന്നു അവനെതേടി.

               നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന ദൈവികശക്തി ഉള്ളംകാലിലൂടെ മേല്‍പ്പോട്ടു കയറി.  വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റെന്നവണ്ണം പെരുവണ്ണാന്‍ അടിമുടി വിറച്ചു.  ഇതു കണ്ടു ഭയന്ന് മുതിര്‍ന്നവരുടെ പിന്നിലൊളിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളി ചാമുണ്ഡി കേട്ടില്ല .  ഭയന്ന് പാതാളത്തിലോളിച്ച അധര്‍മ്മിയായ ദാരികനെ തേടി വാളും പരിചയും കറക്കിവീശിക്കൊണ്ട് കലിതുള്ളി നടന്നു കാളി.  ധര്‍മ്മത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ദാരികാസുരന്‍റെ ചുടുചോര കുടിക്കാന്‍ വെമ്പല്‍കൊണ്ട് ഭഗവതി അലറിവിളിച്ചു.  ആ ശബ്ദത്തില്‍ മുതുവന്‍ മല പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു.  വിറയ്ക്കുന്ന കയ്യില്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിവാളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കരിങ്കാളിയുടെ നോട്ടം പതിഞ്ഞു.   കേളുപ്പെരുവണ്ണാന്‍ ഉണര്‍ന്നു.

       ‘അതിലെ രക്തക്കറ……..’

         തെയ്യം കെട്ടാന്‍ ഇരുപത്തിയൊന്നു ദിവസത്തെ കഠിനവ്രതം, സാത്വികാഹാരക്രമത്തില്‍, സുഖഭോഗങ്ങള്‍ വെടിഞ്ഞ്‌ ഇരുപത്തിയൊന്നു ദിവസങ്ങള്‍. തെയ്യം കെട്ടാന്‍ പോകുന്ന മൂര്‍ത്തിയെ തന്നിലേക്കാവാഹിക്കാനുള്ള കഠിനവ്രതം. പുലര്‍ച്ചെ ഒരുമണി നേരത്ത് സംഹാരമൂര്‍ത്തിയായ ചുടലഭദ്രകാളിയെ തന്നിലേക്കാവാഹിക്കാന്‍ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുമ്പോള്‍ അവളുടെ മുഖം മനസ്സില്‍ തെളിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു.  തീക്കുണ്ഡത്തിനു നടുവില്‍, മുഖത്തു നാഗം താഴ്ത്തി എഴുത്തിട്ട്‌, പുറത്തട്ട് മുടിവച്ചു, പള്ളിവാളും പരിചയുമേന്തി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുകയായിരുന്നു അവള്‍.  രക്തം പുരണ്ട വാള്‍ തനിക്കവള്‍ എറിഞ്ഞു തന്നു.  കണ്ണ് തുറന്നു.  ഒരു നിമിഷം ചിന്തയിലാണ്ടു.  പിന്നെ കാവിലെ പതിയില്‍ നിന്നും വെള്ളമുണ്ട് പുതച്ചു പുറത്തിറങ്ങി.  ഭഗവതിയുടെ പള്ളിവാള്‍ കയ്യിലെടുത്തു.  അത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോള്‍ തെല്ലും ഭയം തോന്നിയിരുന്നില്ല.  കയ്യില്‍ പള്ളിവാളും കണ്ണില്‍ കത്തുന്ന പകയുടെ കനലും പേറി കനത്ത ഇരുട്ടിലൂടെ തെല്ലും ഭയമില്ലാതെ നടന്നു.  മുന്നില്‍ കുത്തുവിളക്കുമേന്തി ആരോ തന്നെ ആനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  പുറപ്പാടിനകമ്പടിയെന്നോണം ചീവീടുകളുടെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദവും, മുതുവന്‍ മലയിലെ കാട്ടാനകളുടെ മഞ്ഞില്‍ കുതിര്‍ന്ന ചിന്നം വിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

               നടന്നു നടന്നു ആ വലിയ മാളികവീടിനു മുന്നിലെത്തി.  ആരും കാണാതെ ആ വീടിനുള്ളില്‍ കയറി.  തികച്ചും യാന്ത്രികമായി.

          അവിടെ കണ്ടു ഞാനവനെ.  ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു.  ഒന്നുമറിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ.  അവന്‍റെ മുഖത്തേക്ക് അല്പനേരം നോക്കിനിന്നു.  എന്‍റെ കണ്ണുകളില്‍ തീ പാറി.  കവിള്‍ത്തടം വിറക്കാന്‍ തുടങ്ങി.  പല്ലുകള്‍ ഞെരിച്ച്, വിറക്കാത്ത കൈകളോടെ വാള്‍ മുകളിലേക്കുയര്‍ത്തി കുത്തനെ പിടിച്ചു.  പൊടുന്നനെ അത് താഴേക്ക്‌ പതിച്ചു.  അവന്‍റെ കഴുത്തു തുളച്ച് അതിന്‍റെ മുന മെത്തയിലേയ്ക്കാഴ്ന്നിറങ്ങി  .അവന്‍റെ നാഭിയില്‍നിന്നും പുറത്തുവന്ന ശബ്ദം കണ്‍ഠത്തിലെത്തും മുന്‍പ് രക്തത്തില്‍ ലയിച്ച് ഇല്ലാതെയായി.  ഒന്ന് ഞെരങ്ങി അവന്‍ നിശ്ചലനായി.  നിഗൂഢമായ ആനന്ദത്തോടെ ആ കാഴ്ച ഞാന്‍ കണ്ടു നിന്നു.  അവന്‍ മരിച്ചു എന്നുറപ്പായപ്പോള്‍ കാവിലേക്കു മടങ്ങി.  ദൈവത്തിന്‍റെ കയ്യൊപ്പുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ.

   തെള്ളിപ്പൊടിയെറിഞ്ഞു തീ പാറിയപ്പോള്‍ പെരുവണ്ണാനിലെ ഭദ്രകാളിയുണര്‍ന്നു.  ദാരികാസുരനെ വധിച്ച്‌ അവന്‍റെ രക്തം പാനം ചെയ്ത് കുടല്‍മാല ആഭരണമാക്കിയ ആനന്ദത്തോടെ ഭഗവതി നൃത്തം ചെയ്തു.

   പെരുവണ്ണാന്‍ ഉണര്‍ന്നു.  തന്നില്‍നിന്നും ഒരായിരം കേളുപ്പെരുവണ്ണാന്മാര്‍ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നാശിച്ചു.  ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന അവന്‍റെ കൂട്ടാളികളെ തന്‍റെ അവതാരങ്ങള്‍ കൊന്നോടുക്കട്ടെ എന്നാഗ്രഹിച്ചു.

    പെരുവണ്ണാനിലെ ഭദ്രകാളി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു.  ഇനിയും ഭൂമിയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ദാനവദാരികന്മാരെപ്പറ്റിയോര്‍ത്ത് കലിതുള്ളി വിറച്ചു.  അവരുടെ രക്തത്തിനായി ദാഹിച്ചു.  ഭഗവതിയുടെ താണ്ഡവം

 അതിന്‍റെ പരകൊടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

       പെരുവണ്ണാന്‍റെ നെഞ്ചിലൂടെ ഒരു മിന്നല്‍പ്പിണര്‍ പാഞ്ഞു.  ചുവന്ന മുഖത്തെഴുത്തിന് താഴെ വിയര്‍പ്പുഗ്രന്ധികള്‍ അണപോട്ടിയോഴുകി.  ആവലാതി പറയാന്‍ വന്ന ഭക്തരെ കണ്ടില്ല.  അരുളപ്പാടുകള്‍ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടായില്ല.  ചുവന്ന കണ്ണുകള്‍ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവന്നു.  വെളുത്ത ദംഷ്ട്രയിലൂടെ രക്തം ഒഴുകിയിറങ്ങി.  അതിഭയങ്കരമായി അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് പെരുവണ്ണാന്‍ നിലത്തുവീണ് നിശ്ചലനായി. മുടിയഴിക്കും മുന്‍പേ.

         മൈലുകള്‍ക്കപ്പുരമുള്ള ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവില്‍ നട വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മലര്‍ക്കെത്തുറന്നു.  രുഷ്ടഭാവം വെടിഞ്ഞ ഭഗവതി പുത്രവിയോഗത്താല്‍ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു.  ആ കണ്ണുനീരിനു രക്തവര്‍ണമായിരുന്നു.  കേളുപ്പെരുവണ്ണാന്‍റെ ഹൃദയം പിളര്‍ന്ന് പുറത്തെക്കൊഴുകിയ ചുടുചോര തന്നെയായിരുന്നു അത്.

 

******************************************************

Theyyattam

എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥയാണ്‌ തെയ്യാട്ടം. 3 മാസത്തെ പരിശ്രമത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് തെയ്യാട്ടം. എനിക്ക് കോളെജില്‍ യുവകഥാകാരി പുരസ്കാരം നേടിത്തന്ന കഥയാണിത്. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലുള്ള തെയ്യം എന്നാ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം ഞാന്‍ നേരില്‍ കണ്ടിട്ടു പോലുമില്ല. എനിക്കിതെഴുതാന്‍ സഹായകമായത് കേരള ഫോക്ക്ലോര്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ ആണ്.  ഇത് ബ്ലോഗില്‍ ഇടണമോ എന്ന് ഞാന്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തില്‍ ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ കഥയെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നിടത്തോളം തന്നെ ഞാന്‍ ഇതിനെ ഭയക്കുന്നു. ഇതെഴുതുന്ന സമയങ്ങളില്‍ അസാധാരണമായ ഊര്‍ജം ഇതില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പോലും അത് ബാധിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് സത്യമാണ്. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ തെയാട്ടത്തില്‍ തൊടാന്‍ പോലും ഞാന്‍ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.  സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയെ ഭയക്കുന്ന അസാധാരണമായ അനുഭവം. എന്തായാലും നിങ്ങള്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്ന്

സ്നേഹത്തോടെ 

സഹ്യപുത്രി

Tinku Maria 2

Posted in Articles | Tagged: , | 2 Comments »

 
Tuesday Conference

Blogging Theology, Philosophy and Religious Ethics.

SABS St Thomas Province, Changanassery

Rita Bhavan, Koothrappally

കടലാസ്

ഒളിച്ചുവയ്ക്കനുള്ളതല്ല, വിളിച്ചുപറയനുള്ളതാണ് കല. www.facebook.com/kadalaass

NOYEL SEBASTIAN ANIYARA

"IF YOU TREMBLE INDIGNATION AT EVERY INJUSTICE THEN YOU ARE A COMRADE OF MINE".

Georgejoy's Blog

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

varkeyvithayathilmcbs

YOUR LOVING ചങ്ങാതി

AURVEDAM

GREAT AURVEDA REMEDIES

MCBS African Mission

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

VatiKos Theologie

Bible Theology Spirituality

Emmaus Retreat Centre, Mallappally

Divyakarunya Mariyabhavan: MCBS Retreat & Counselling Centre at its Birthplace

Mullamuttukal......

Beauty of Childhood

Benno John Manjappallikkunnel

Life is to Love; Live to Love God

MCBS Ndono Parish, Africa

MCBS Parish in Tabora Diocese

Divyakarunya Mariyabhavan, Mallappally

Emmaus: MCBS Counselling & Retreat Centre at its Birth Place

Bro.Jobin karipacheril MCBS

LORD MAKE ME AN INSTRUMENT OF YOUR LOVE

Anto Kottadikunnel MCBS

To Become the Bread for the Lord

Jyothi Public School, Nalamile

A School for Excellence

josephmcbs

THE ONE IS TO SERVE

കണ്ണാടിപൊട്ടുകള്‍

നിനക്കായി ജാലകം തുറക്കുന്നു ...

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

MCBS Mission Minor Seminary

ebiangelfriend4u

Friend is heart and friendship is heartbeats...

geopaulose

Just another WordPress.com site

bibinmcbs

Just another WordPress.com site

ajeeshkashamkulam

Its all about me and my sharing of views

Marian Family for Christ

Just another WordPress.com site

വചനം തിരുവചനം

ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊര്ജസ്വലവും ആണ് ;ഇരുതലവാളിനെക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ച ഏറിയതും ,ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങള്‍ വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്

Vipin Cheradil MCBS

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

Lisieux Minor Seminary, Athirampuzha

Formation House of MCBS Emmaus Province

Karunikan Group of Publications, India

Karuniknan, Smart Companion, Smart Family

MCBS EMMAUS PROVINCE

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS AFRICAN MISSION

Missionary Congregation of the Blessed Sacrament

MCBS EMMAUS SAMPREETHY

Charitable Institute for the Differently Abled

Fr Antony Madathikandam MCBS

Live to Love Him to the Eternity

Mangalapuzha Seminary / മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി

St Joseph Pontifical Seminary, Alwaye, India / സെന്റ്‌ ജോസഫ് പൊന്റിഫിക്കല്‍ സെമിനാരി, ആലുവ

%d bloggers like this: